سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ (نسخه غیر رسمی)

 

 

سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ (نسخه غیر رسمی)

 

سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲

 

 

 فهرست عناوین صفحه

 

 

 

حقوق مدنی

 

۱- چنانچه به حکم دادگاه مهریه مورد مطالبه زوجه تقسیط شده باشد، آیا حق حبس برای زوجه وجود دارد؟

 

۱) تا زمان تأدیه پیش پرداخت، حق حبس وجود خواهد داشت.
۲) بلی، مطلقاً صحیح است.
۳) خیر، چون جزو انفال است.
۴)تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوج نیست

 

۲- آیا وقف جنگل ها و مراتع صحیح است؟

 

۱) در صورت موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشورها صحیح است.
۲)بلی مطلقا صحیح است.
۳)خیر، چون جزو انفال است.
۴)در صورت موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه صحیح است.

 

۳- در صورتی که ورثه متوفی، منحصر به یک دختر و مادر باشد، سهم الارث نهایی مادر به چه میزان خواهد بود؟

 

۱) یک چهارم
۲) یک هشتم
۳) یک ششم
۴) یک سوم

 

۴- اگر موکل، وکیل خود را عزل کند و خبر عزل به وکیل نرسد تکلیف اقدامات وکیل چیست؟

 

۱) در هر حال نافذ نیست چون عقد وکالت اذنی بوده و جایز است و با عزل از سوی موکل، دیگر وکیل نبوده تا اقداماتش از سوی موکل تلقی شود.
۲) تماماً نافذ است چون علم به عزل خود نداشته است.
۳) اگر ناظر به نکاح یا طلاق باشد نافذ نیست و در سایر موارد نافذ است.
۴) نافذ نخواهد بود مگر اینکه موکل در هنگام عزل وکیل دو شاهد واجد شرایط بر امر عزل قرار داده باشد.

 

۵- عقد اجاره مغازه ای در سال ۱۳۶۰ با سند عادی منعقد شده است. در کدام صورت موجر می تواند تخلیه عین مستاجره را تقاضا کند؟

 

۱) در قرارداد اجاره منعقده با سند عادی در سال ۱۳۶۰ به محض انقضای مدت قرارداد موجر می تواند تخلیه عین مستاجره را بدون پرداخت حق کسب و پیشه از مستاجر بخواهد.
۲) به محض عدم پرداخت ۶ ماه اجاره بها موجر می تواند تخلیه عین مستاجره را با پرداخت نیمی از حق کسب و پیشه از مستاجر بخواهد.
۳) در صورت تغییر شغل مقرر در قرارداد از سوی مستاجر موجر می تواند بدون پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه عین مستاجره را از مستاجر بخواهد.
۴) در صورت انتقال قراردادی عین مستاجره توسط مستاجر به غیر، بدون اذن، موجر می تواند تخلیه عین مستاجره را بدون پرداخت حق کسب و پیشه بخواهد.

 

۶- عقد معلقی به صورت فضولی واقع شده و مالک این عقد را تنفیذ نموده و معلق علیه حاصل شده است. در این صورت اثر عقد نسبت به منافع، از چه زمانی است؟

 

۱) از زمان تنفیذ است.
۲) با تحقق تنفیذ، قبل از تحقق معلق علیه، از زمان انشای عقد است.
۳) با تحقق معلق علیه، قبل از تنفیذ، از زمان انشای عقد است.
۴) از زمان تحقق معلق علیه است.

 

۷- «الف» یک قطعه زمین را به «ب» فروخته است و در مبایعه نامه شرط شده است که در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار و عدم پرداخت ثمن، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند و مبیع باید به وی مسترد شود. خریدار که مالکیت مبیع به او منتقل شده است، مبیع را به «ج» واگذار می کند و از پرداخت ثمن به «الف» خودداری می کند و «الف» بر اساس شرط مندرج در مبایعه نامه قرارداد را فسخ کرده است. در این صورت مبیع، متعلق به چه کسی است؟

 

۱) مبیع متعلق به «ب» است زیرا مطابق مبایعه نامه اول مالکیت به وی منتقل شده و بر اساس شرط مندرج در قرارداد نمی توانسته مبیع را منتقل کند، چرا که انتقال بر خلاف شرط طرفین بوده است.
۲) مبیع متعلق به «الف» است زیرا پس از فسخ قرارداد، مبیع به مالکیت فروشنده برمیگردد.
۳) مبیع متعلق به «ج» است زیرا اثر فسخ نسبت به آتیه است و فسخ بیع اول بعد از انتقال مبیع از سوی «ب» به «ج» بوده است.
۴)مبیع متعلق به «ج» است زیرا انتقال مبیع توسط «ب» به «ج» قبل از فسخ بوده و در واقع با انتقال، تلف حکمی مبیع رخ داده است و «الف» اساسًاً حق فسخ قرارداد را نداشته است.

 

۸- اگر شخص رشیدی محجور شود اموال غیرمنقول او با چه شرایطی قابل فروش است؟

 

۱) در صورت رعایت غبطه محجور و تایید دادستان.
۲) قیم می تواند با رعایت غبطه محجور اموال غیرمنقول او را به فروش رسانده و نیازی به تایید دادستان نیست.
۳) در صورت رعایت غبطه محجور و تایید دادگاهی که نصب قیم کرده است.
۴) قیم نمی تواند تحت هیچ شرایطی اموال غیرمنقول محجور را بفروشد.

 

۹- اگر کسی بدون علم به غصبی بودن، ملکی را از غاصبی بخرد و ارزش افزوده ای را در آن ایجاد کند، کدام مورد زیر صحیح است؟

 

۱) خریدار جاهل هم مانند غاصب، ضامن است و مالک می تواند به هر کدام مراجعه نماید.
۲) مالک می تواند به خریدار جاهل برای مطالبه ملک خود مراجعه کند و خریدار فقط نسبت به اصل بهای پرداختی حق رجوع به غاصب دارد.
۳) خریدار جاهل هم ضامن است، اما چون در عین یا قیمت ملک ارزش افزوده ایجاد کرده است، مالک فقط می تواند به غاصب مراجعه کند.
۴) خریدار جاهل به غصبی بودن، ضامن نیست و مالک برای مطالبه عین یا قیمت به غاصب مراجعه می کند.

 

۱۰- اگر شخصی با اذن ضامن شده باشد و پس از سر رسید یا حال شدن دین، مضمون له به وی نسبت به ضرورت ایفاء ضمان اخطار کند، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) ضامن می تواند به مقدار مضمون از مال مضمون عنه مطالبه کند، سپس آن را به مضمون له بپردازد.
۲) ضامن مکلف است دین مضمون عنه را بپردازد، سپس به وی رجوع کند.
۳) فقط در صورتی که مضمون عنه معسر باشد، ضامن باید از عهده ادای مضمون برآید.
۴) ضامن صرفًاً مکلف است سهم خودش را از دین ایفا کند و مضمون عنه نیز سهم خود را می پردازد.

 

۱۱- در پیش فروش ساختمان، نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد چگونه است و حداقل چند درصد از بهای معامله همزمان با تنظیم سند واقعی قابل وصول خواهد بود؟

 

۱) با توافق طرفین است. ـ ۹ درصد و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
۲) بستگی به اراده پیش فروشنده دارد. ـ ۱۰ درصد و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند.
۳) بستگی به اراده پیش فروشنده دارد. ـ ۹ درصد اما طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند.
۴) با توافق طرفین است. ـ ۱۰ درصد و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.

 

۱۲- «الف» به میزان یک صد میلیون ریال به «ب» بدهکار است و این مبلغ را نقداً به او پرداخت می کند. بعدا مشخص می شود که «الف» مجنون بوده است. آیا وفای به عهد رخ داده است یا خیر و آیا «الف» یا نماینده قانونی وی می تواند استرداد یک صد میلیون ریال را مطالبه کند؟

 

۱) شرط وفای به عهد، وجود اهلیت برای متعهد است، در نتیجه وفای به عهد رخ نداده و «ب» موظف به استرداد وجه می باشد و می توان وی را ملزم به استرداد کرد
۲) وفای به عهد یک واقعه حقوقی است و در آن، اهلیت شرط نیست در نتیجه وفای به عهد رخ داده است.
۳) هر چند وفای به عهد رخ نداده است، اما با توجه به تحقق شرایط تهاتر، نمی تواند استرداد وجه را مطالبه کند.
۴) هر چند اهلیت در وفای به عهد شرط است، اما در فرض سوال، وفای به عهد رخ داده زیرا مبلغی بدهی، به طلبکار پرداخت شده
است.

 

۱۳- اگر پزشک جراح به بیمار اعلام کند که در صورت فروش ملک بیمار به وی، حاضر به جراحی اوست، حکم معامله ملک چیست؟

 

۱) سوء استفاده از اضطرار و باطل است.
۲) اکراهی و غیرنافذ است.
۳) اجباری و باطل است.
۴) اضطراری و صحیح است.

 

۱۴- اگر شخصی تعهد به انجام امری برای شخصی بکند و از انجام تعهد خودداری ورزد کدام مورد صحیح است؟

 

۱) دادگاه پس از الزام متعهد و خودداری وی از ایفای تعهد، به متعهد له اجازه می دهد عمل تعهد را رأسا انجام داده و متعهد را به پرداخت آن محکوم می کند.
۲) چون تصریح به جبران خسارت نشده، دادگاه نمی تواند متعهد له را به انجام تعهد محکوم نماید.
۳) اگر در تعهد جبران خسارت تصریح شده باشد، متعهد له می تواند از اموال متعهد که نزد خود اوست بردارد.
۴) دادگاه پس از درخواست الزام به ایفای تعهد از سوی متعهد له با نظر کارشناس تعیین خسارت نموده و حکم به جبران می نماید.-وکلاپرس-

 

۱۵- در کدام نوع درخواست طلاق نیاز به ارجاع امر به مرکز مشاوره خانواده است؟

 

۱) طلاق به درخواست زوجه
۲) طلاق به درخواست زوج
۳) طلاق به درخواست زوجه به وکالت از زوج
۴) طلاق توافقی

 

۱۶- کدام مورد صحیح است؟

 

۱) مدیر ساختمان صرفاً از بین مالکان یا استفاده کنندگان انتخاب می شود.
۲) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد.
۳ هزینه های مشترک ساختمان بر اساس نظر مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیر بنای اختصاصی هستند، تعیین می شود.
۴) هزینه های مشترک ساختمان بر اساس نرخ معینی است که توسط مدیر ساختمان مشخص می شود.

 

۱۷- اشتباه در کدام یک از موارد زیر موجب بطلان قرارداد نیست؟

 

۱) اشتباه در اوصاف مورد معامله
۲) اشتباه در شخص طرف، مانی که شخصیت علت عمده عقد است.
۳) اشتباه در خود موضوع معامله
۴) اشتباه در وصف جانشین ذات

 

۱۸- مسئول جبران خسارت وارده توسط صغیر کیست؟

 

۱) ولی قهری
۲) ولی قهری در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت صغیر غیر ممیز
۳) با شرایطی خود صغیر و ولی قهری
۴) مطلقاً خود صغیر

 

۱۹- اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، چه نوع ضمانی برای بایع ایجاد خواهد شد؟

 

۱) ضمان قهری از نوع بدلی
۲) ضمان قهری از نوع معاوضی
۳) ضمان قراردادی از نوع معاوضی
۴) ضمان قراردادی از نوع بدلی

 

۲۰- اگر شهرداری در معابر شهری حفاری کند و عالیم هشدار و حفاظ نزند و شخص «الف» تعمداً حیوان متعلق به شخص «ب» را به داخل حفره بیندازد، کدام مورد صحیح است؟

۱) شهرداری به لحاظ عدم نصب حفاظ با شخص «الف» که عمد و قصد در فعل داشته مشترکاً ضامن خسارات وارده به شخص «ب» هستند.
۲) شهرداری و شخص «الف» هر دو مسئولیت تضامنی دارند.
۳) شخص «الف» ضامن خسارات وارده به صاحب حیوان است 
و باید جبران کند.
۴) شهرداری از باب تسبیب و اینکه سبب اقوی از مباشر است، ضامن جبران خسارت وارده است.

 

آیین دادرسی مدنی

 

۲۱- در دعوای مطالبه خسارت، خوانده اقرار به مسئولیت خود می نماید. در این صورت کدام مورد صحیح است؟

 

۱) دادگاه بدون توجه به اقرار خوانده در صورت احراز مسئولیت مبادرت به صدور رأی می نماید.
۲) دلیل دیگری برای ثبوت مسئولیت لازم نیست.
۳) دادگاه صرفاً در صورتی که کذب اقرار اثبات شود، ملزم به احراز مسئولیت است.
۴) فقط در صورتی که بیم تبانی اصحاب دعوی باشد، دادگاه ملزم به احراز مسئولیت است.

 

۲۲- در روز اجرای حکم، عین محکوم به در تصرف زوجه محکوم علیه (زهرا) می باشد. زهرا مدعی عقد اجاره نسبت به آن عین است. در این صورت اجرای حکم به چه نحو خواهد بود؟

 

۱) در هر صورت عملیات اجرایی متوقف می شود مگر اینکه زهرا عقد اجاره مورد ادعا را ارائه نماید و آن عقد اجاره، رسمی باشد یا اعتبار آن در دادگاه صالح تأیید شده باشد.
۲) در هر صورت عملیات اجرایی ادامه می یابد.
۳) در هر صورت عملیات اجرایی متوقف می شود.
۴) دادورز به زهرا یک هفته مهلت می دهد تا به دادگاه صالح مراجعه کند و وی ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور فرصت دارد قراری دایر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نماید. در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه می یابد.

 

۲۳- قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه توسط چه مرجعی صادر می شود و تا چه زمانی به اعتبار خود باقی است؟

 

۱) توسط مرجع صادر کننده رای قطعی ـ تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت طبق قانون مدنی
۲) توسط مرجع صادر کننده رای بدوی ـ تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت طرف یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت طبق قانون مدنی
۳) توسط مرجع اجرا کننده رای ـ تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت طبق قانون مدنی
۴) توسط مرجع اجرا کننده رای ـ تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا معرفی کفیل به صلاحدید محکوم علیه

 

۲۴- طبق قانون، شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به با چه مرجع (مراجعی) است؟

 

۱) مرجع صادر کننده رای بدوی اعم از دادگاه یا داور یا شورای حل اختلاف و مرجع اجرا کننده رای
۲) مرجع صادرکننده رای و دادگاه مجری نیابت
۳) مرجع صادر کننده رای قطعی و مرجع اجرا کننده رای
۴) مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت

 

۲۵- شخص ثالث با ارائه سند رسمی مقدم بر توقیف و به استناد آن، ادعا می کند مالی که برای اجرای محکومیت مالی توسط محکوم له توقیف گردیده، به وی تعلق دارد و متعلق به محکوم علیه نمی باشد. در این فرض، ثالث قانوناقانوناً چه اقدامی باید انجام دهد؟

 

۱) شکایت ثالث اجرایی در دادگاه لازم است و این شکایت بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود اما از سایر جهات تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
۲) با ارائه چنین سندی، توقیف رفع می شود.
۳) شکایت ثالث اجرایی لازم نیست اما دادگاه از شخص ثالث تأمین مقتضی اخذ می کند.
۴) شکایت ثالث اجرایی در دادگاه لازم است اما به این شکایت در وقت فوق العاده و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

 

۲۶- کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه غیرمنقول، صالح است؟

 

۱) دادگاه خانواده محل اقامت زوجه.
۲) دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول مشروط به اینکه زوجه در حوزه آن مقیم باشد.
۳) دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول هر چند زوجه در حوزه آن مقیم نباشد.
۴) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول

 

۲۷- هر گاه مالی که به مزایده گذاشته شده، در مزایده نوبت اول خریدار نداشته باشد، تکلیف چیست؟

 

۱) محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید، در این صورت مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت.
۲) محکوم علیه موظف است مال دیگری را به جای مالی که در مزایده به فروش نرفته، معرفی کند.
۳) محکوم له موظف است معادل طلب خود از مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.
۴) محکوم علیه می تواند تقاضا نماید که مهلتی برای پرداخت محکوم به به وی داده شود و محکوم له مکلف به قبول این تقاضا است.

 

۲۸- -وکلاپرس- در صورتی که در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، تکلیف چیست؟

 

۱) دادگاه فقط رأسا می تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید.
۲) دادگاه نمی تواند رأسا اجرائیه را ابطال نماید اما به درخواست هر یک از طرفین می تواند آن را تصحیح کند.
۳) دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح کند.
۴) دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین اجرائیه را ابطال نماید اما نمی تواند آن را تصحیح نماید.

 

۲۹- در شرط داوری مندرج در قرارداد فیما بین مقرر شده «در صورت بروز اختلاف، آقای احمد احمدی داوری خواهد کرد». نامبرده قبل از رجوع به وی برای داوری فوت می کند. در این فرض کدام مورد صحیح است؟

 

۱) شرط داوری از بین می رود مگر اینکه یک طرف داور اختصاصی خود را تعیین کرده و به طرف مقابل معرفی کند. در صورت،امتناع طرف، تعیین داور ممتنع و سرداور در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
۲) شرط داوری از بین می رود و با زوال این شرط امکان توافق و تراضی مجدد به داوری بین طرفین وجود ندارد.
۳) شرط داوری از بین می رود مگر اینکه دادگاه صالح رأسا شخص دیگری را به عنوان داور جایگزین تعیین و معرفی کند.
۴) شرط داوری از بین می رود و دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود، مگر اینکه طرفین بر داور یا داوران دیگری تراضی کنند.

 

۳۰- در گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه تجدید نظر، تصریح شده محکوم علیه (طرف اول صلح) باید مبلغ یک میلیارد تومان را ظرف دو هفته از تاریخ وقوع سازش به حساب اعلامی محکوم له (طرف دوم صلح) واریز نماید. شماره حساب طرف دوم نیز در گزارش اصلاحی قید شده است. طرف اول، از واریز وجه مندرج در گزارش اصلاحی در مهلت مقرر خودداری می کند. در این صورت کدام مورد صحیح است؟

 

۱) طرف دوم باید از دادگاه نخستین درخواست صدور اجرائیه نماید و حق الاجرا نمی تواند تعلق گیرد.
۲) طرف دوم باید از دادگاه تجدید نظر درخواست صدور اجرائیه نماید و حق الاجرا نیز می تواند تعلق بگیرد.
۳) طرف دوم می تواند از دادگاه نخستین درخواست صدور اجرائیه نماید و حق الاجرا نیز می تواند تعلق بگیرد.
۴) طرف دوم باید از دادگاه تجدید نظر درخواست صدور اجرائیه نماید و حق الاجرا نمی تواند تعلق بگیرد.

 

۳۱- کدام مورد در خصوص طرح مجدد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صحیح است؟

 

۱) طرح آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی رأی هیئت عمومی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند میسراست.
۲) طرح آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد امکان پذیر نیست.
۳) طرح آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد، فقط در صورت نقض آن رأی در دیوان عالی کشور میسر است.
۴) طرح آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی مجدد، فقط به تشخیص رئیس دیوان و تصویب رسیدگی مجدد در هیئت عمومی امکان پذیر است.

 

۳۲- در مورد قابل فرجام بودن احکام مستند به اقرار و سوگند، کدام مورد صحیح است ؟

 

۱) اگر حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و یا سوگند قاطع دعوا باشد، قابل فرجام نیست.
۲) اگر حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و در دادگاه باشد و یا سوگند قاطع دعوا باشد، قابل فرجام نیست.
۳) اگر حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و در دادگاه باشد و یا سوگند قضایی باشد، قابل فرجام نیست.
۴) اگر حکم مستند به اقرار در دادگاه باشد و یا سوگند قضایی قاطع دعوا باشد، قابل فرجام نیست.

 

۳۳- اجرائیه ای با محکوم به ده میلیارد ریال صادر و ابلاغ می شود. محکوم له مال منقولی را که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه است برای بازداشت به مأمور اجرا معرفی می نماید در مورد بازداشت این مال، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) اگر متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، در صورتی بازداشت نمی شود که دلیلی نیز ارائه نماید.
۲) در هر حال بازداشت می شود
۳) در هیچ صورتی بازداشت نمی شود.
۴) اگر متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، بازداشت نمی شود.

 

۳۴- کدام یک از موارد زیر راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور صحیح است؟

 

۱) دیوان به جنبه حکمی دعوی رسیدگی مینماید.
۲) دیوان فقط به جنبه موضوعی و حکمی دعوی رسیدگی می نماید.
۳) دیوان صرفاً به رعایت اصول و مقررات دادرسی رسیدگی می نماید.
۴) دیوان صرفاً به جنبه موضوعی دعوی رسیدگی می نماید.

 

۳۵- در دعوای خلع ید از ملکی، خواهان درخواست دستور موقت مبنی بر رفع موقت تصرف خوانده مینماید. در مورد این تقاضا، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

 

۱) دادگاه در صورت احراز فوریت و تودیع خسارت احتمالی موظف به صدور قرار دستور موقت است.
۲) دادگاه نمی تواند دستور موقت صادر نماید.
۳) دادگاه در صورت احراز فوریت ملزم به صدور قرار دستور موقت است.
۴) دادگاه در صورت تودیع خسارت احتمالی موظف به صدور قرار دستور موقت است.

 

۳۶- در یک دعوای ورود ثالث، خواهان، دعوای اصلی را مسترد مینماید در این صورت، دادگاه در مورد دعوای ورود ثالث با چه تکلیفی مواجه است؟

 

۱) در هر صورت دعوای ورود ثالث تابع دعوای اصلی است.
۲) اگر دعوای ورود ثالث، تبعی باشد دادگاه موظف به رسیدگی به دعوای ورود ثالث است.
۳) اگر دعوای ورود ثالث، اصلی باشد دادگاه موظف به رسیدگی به دعوای ورود ثال
ث است.
۴) در هر صورت دادگاه موظف به رسیدگی به دعوای ورود ثالث است.

 

۳۷- اگر یکی از اصحاب دعوا در دادرسی، دو نفر وکیل معرفی نموده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد. چنانچه یکی از آن دو در جلسه رسیدگی حاضر نشود و لایحه نیز ارسال نکند کدام مورد صحیح است؟

 

۱) دادگاه در صورت اعلام عذر موجه از سوی وکیل غایب و در صورت ضرورت جلسه دادرسی را تجدید می کند.
۲) دادگاه بر اساس دفاعیات وکیل حاضر رسیدگی میکند و در هر حال به این علت نمیتواند جلسه دادرسی را تجدید کند، هر چند وکیل غایب تخلف کرده است.
۳) دادگاه در صورتی که دفاعیات وکیل حاضر را کافی نداند و تجدید جلسه را ضروری تشخیص دهد. جلسه دادرسی را تجدید میکند.
۴) دادگاه در صورت اعلام عذر موجه از سوی وکیل غایب فقط در صورت درخواست وکیل حاضر جلسه دادرسی را تجدید می کند.

 

۳۸- دعوای مطالبه وجه در دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان در حال رسیدگی است و محل اقامت خوانده در یکی از بخشهای آن شهرستان واقع است. در اثنای رسیدگی در بخش محل اقامت خوانده، دادگاه عمومی ایجاد میشود تکلیف رسیدگی به دعوای مذکور چیست؟

 

۱) دادگاه عمومی حقوقی شهرستان، تنها در صورت ایراد خوانده به سبب ایجاد دادگاه جدیدالتأسیس بخش باید به صلاحیت این دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند.
۲) دادگاه حقوقی شهرستان در هر حال باید رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر کند.
۳) دادگاه عمومی حقوقی شهرستان در هر حال باید به صلاحیت دادگاه عمومی جدیدالتأسیس بخش، قرار عدم صلاحیت صادر کند.
۴) فقط اگر ایجاد دادگاه عمومی بخش، بعد از تشکیل اولین جلسه رسیدگی باشد دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باید به دعوا رسیدگی و رأی صادر کند

 

۳۹- اگر دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم شده فاقد امضای شاکی یا نماینده وی (دادخواست دهنده) باشد، تکلیف چیست؟

 

۱) چون شرایط اساسی دادخواست رعایت نشده دادخواست تقدیمی بایگانی می شود.
۲) مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به دادخواست دهنده اخطار می کند و وی ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار، مهلت رفع نقص دارد و اگر در مهلت رفع نقص نکند، دفتر شعبه قرار رد دادخواست صادر می کند.
۳) اخطار رفع نقص و اعطای مهلت ده روز در صلاحیت مدیر دفتر شعبه دیوان عدالت اداری بوده و در فرض عدم رفع نقص در مهلت صدور قرار رد دادخواست با قاضی شعبه دیوان عدالت اداری است.
۴) چون شرایط اساسی دادخواست رعایت نشده قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

 

حقوق تجارت

 

۴۱- کدام مورد درخصوص نصب مدیر تصفیه و عضو ناظر در پرونده های ورشکستگی در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی در آن وجود دارد، صحیح است؟

 

۱) مدیر تصفیه و عضو ناظر نصب و مدیریت اجرایی پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می شود.
۲) عضو ناظر نصب می شود و اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط وظایف مدیر تصفیه را بر عهده دارد.
۳) مدیر تصفیه و عضو ناظر نصب نمی شود و پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می گردد.
۴) مدیر تصفیه نصب می شود و اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط وظایف عضو ناظر را بر عهده دارد.

 

۴۲- در خصوص وضعیت معاملات بلاعوض تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف، کدام مورد صحیح خواهد بود؟

 

۱) هیچ معامله ای باطل نخواهد بود
۲) هر نقل و انتقال راجع به اموال منقول تاجر، باطل خواهد شد.
۳) نقل و انتقال راجع به اموال غیرمنقول تاجر، باطل خواهد شد.
۴) هر نقل و انتقال بلاعوض باطل و بلااثر است.

 

43- حق العمل کار یک دستگاه تبلت به دیگری فروخته و علی رغم دریافت ثمن از تسلیم مبیع امتناع کرده است. کدام مورد درخصوص مسئولیت امتناع از تسلیم مبیع، صحیح است؟

 

۱) مسئولیت قراردادی متوجه آمر حق العمل کار است.
۲) مسئولیت قراردادی متوجه آمر حق العمل کار و مسئولیت خارج از قرارداد متوجه شخص حق العمل کار است.
۳) مسئولیت قراردادی متضامنًاً متوجه حق العمل کار و آمر وی است.
۴) مسئولیت قراردادی متوجه شخص حق العمل کار است.

 

۴۴- درصورتی که مدیر تصفیه یک شرکت سهامی عام، قصد استعفاء داشته باشد، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) مدیر تصفیه باید در هر حال قصد خود را به دادگاه اعلام کند.
۲) مدیر تصفیه باید قصد خود را به مجمع عمومی عادی اعلام کند، حتی اگر توسط دادگاه تعیین شده باشد.
۳) اگر مدیر تصفیه منتخب مجمع عمومی عادی باشد، باید قصد خود را به مجمع مزبور اعلام کند.
۴) مدیر تصفیه باید قصد خود را به دادگاه و مجمع عمومی عادی اعلام کند.

 

۴۵- اگر قرارداد ارفاقی باطل شود، معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان آن انجام داده است، چه وضعیتی پیدا می کند؟

 

۱) درصورتی که به قصد اضرار به طلبکاران بوده و به ضرر طلبکاران باشد، باطل می شود.
۲) قابل فسخ است.
۳) در هر حال باطل می شود.
۴)درصورتی که به قصد اضرار به طلبکاران یا به ضرر طلبکاران باشد، باطل می شود

 

۴۶- «الف» یک فقره چک به مبلغ معین به تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ در وجه «ب» صادر و وی چک مذکور را در وجه «ج» ظهرنویسی کرده است. چنانچه «الف» ورشکسته شود و دادگاه صادرکننده رأی، تاریخ توقف وی را ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ تعیین نماید، کدام مورد درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، صحیح است؟

 

۱) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ مطالبه چک (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) تا روز اجرای رأی می تواند به «ب» رجوع کند، اما در مورد «الف» فقط حق رجوع به اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا تاریخ توقف را خواهد داشت.
۲) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا تاریخ توقف می تواند به «الف» و «ب» رجوع کند.
۳) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا روز اجرای رأی می تواند به «الف» و «ب» رجوع کند.
۴) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا روز اجرای رأی می تواند به «ب» رجوع کند، اما در مورد «الف» فقط حق رجوع به اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا تاریخ توقف را خواهد داشت.

 

۴۷- یک فقره رأی ورشکستگی علیه «الف» صادر و آگهی شده است. یکی از ذی نفعان مقیم ایران که در هیچ یک از مراحل رسیدگی به ورشکستگی مذکور حضور نداشته، با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح به حکم ورشکستگی اعتراض کرده است. با لحاظ مفروضات پیشین، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مسموع نیست و دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند.
۲) چنانچه دادخواست اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ آگهی حکم تقدیم شده باشد، دادگاه اعتراض را می پذیرد و وارد رسیدگی ماهوی می شود و الا قرار رد دعوا را صادر می کند.
۳) چنانچه دادخواست اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از حکم ورشکستگی تقدیم شده باشد، دادگاه اعتراض را می پذیرد و وارد رسیدگی ماهوی میشود و الا قرار رد دعوا را صادر می کند.
۴) اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی محدود به زمان نیست و دادگاه با پذیرش اعتراض وارد رسیدگی ماهوی می شود.

 

۴۸- کدام مورد درخصوص وضعیت ید دلال نسبت به اسنادی که به اعتبار دلالی به او سپرده شده، صحیح است؟

 

۱) دلال در خصوص حفظ اسناد مذکور ضامن نیست، مگر در صورت تقصیر.
۲) ید دلال ضمانی است.
۳) دلال درخصوص حفظ اسناد مذکور تعهد به نتیجه دارد.
۴) دلال در خصوص حفظ اسناد مذکور تعهد به وسیله دارد.

 

۴۹- در یک شرکت با مسئولیت محدود و دارای دو شریک که یک شریک دارنده ٪۸۰ سهم الشرکه و دیگری دارنده ٪۲۰ آن است، دارنده ٪۸۰ مذکور، نصف سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل می کند. کدام مورد در خصوص وضعیت این معامله، صحیح است؟

 

۱) معامله باطل است.
۲) معامله صحیح است، مشروط بر آنکه به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
۳) معامله نیازمند موافقت شریک دیگر است.
۴) معامله صحیح است.

 

۵۰- سهامداران از چه زمانی متعهد به مفاد اساسنامه شرکت سهامی هستند؟

 

۱) امضای ورقه تعهد سهم
۲) تصویب آورده های نقدی و غیرنقدی
۳) ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها
۴) انتخاب اولین مدیران و بازرسان

 

۵۱-کدام مورد درخصوص رابطه ورشکستگی و انحلال شرکت سهامی، صحیح است؟

 

۱) برای انحلال شرکت پس از ورشکستگی، مجمع عمومی فوق العاده تصمیم می گیرد.
۲) حکم ورشکستگی، به خودی خود، موجب انحلال است.
۳) پس از صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید حکم انحلال شرکت را نیز صادر کند.
۴) پس از صدور حکم ورشکستگی، به تقاضای هر ذی نفع حکم انحلال صادر می شود.

 

۵۲- «د» که مدیر صاحب امضای یک شرکت تضامنی است، از طرف شرکت، سفته ای را در وجه «پ» صادر می کند.وی نیز سفته را بابت معامله دیگری در وجه «ج» ظهرنویسی و وی نیز آن را به «الف» منتقل می نماید. اگر «الف» نیز آن را به «هـ» انتقال دهد و وی بعد از آنکه به تمام وظایف قانونی خود عمل نمود، به «پ» مراجعه و وجه را از وی وصول کند، دارنده فعلی حق مراجعه علیه چه شخص یا اشخاصی را خواهد داشت؟

 

۱) فقط شرکت تضامنی
۲) شرکت تضامنی،«د» و «ج»
۳) شرکت تضامنی،«د»، «ج» و «الف»
۴) شرکت تضامنی و «د»

 

۵۳- درخصوص فوت یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود و نسبی، به ترتیب، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) بدون درج در اساسنامه از موجبات انحلال شرکت است.- بدون درج در اساسنامه از موجبات انحلال شرکت است.
۲) به شرط درج در اساسنامه از موجبات انحلال شرکت است. ـ به شرط درج در اساسنامه می تواند از موجبات انحلال شرکت باشد.
۳) به شرط درج در اساسنامه از موجبات انحلال شرکت است
. ـ بدون درج در اساسنامه می تواند از موجبات انحلال شرکت باشد.
۴) بدون درج در اساسنامه از موجبات انحلال شرکت است. ـ به شرط درج در اساسنامه از موجبات انحلال شرکت است.

 

۵۴- درخصوص مسئولیت مدیران شرکت سهامی خاص در دو فرض انتساب ورشکستگی شرکت به تخلفات مدیران و تخلف مدیران از مقررات قانونی، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) مسئولیت مشترک ـ مسئولیت تضامنی
۲) مسئولیت مشترک ـ مسئولیت مشترک
۳) مسئولیت تضامنی – مسئولیت تضامنی
۴) مسئولیت تضامنی – مسئولیت مشترک

 

۵۵- کدام مورد درخصوص ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی، صحیح نیست؟

 

۱) انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت یا شرکای ضامن امکان پذیر است.
۲) شرکای ضامنی که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده است، نمی توانند تعهد حصه نمایند، مگر از اموال شخصی خودشان.
۳) اگر قرارداد ارفاقی با شرکای ضامن منعقد شد، دارایی شرکت بین غرماء تقسیم می شود.
۴) دارایی شخصی شرکای ضامن در هر صورت بین غرماء تقسیم می شود
.

 

۵۶- «الف» سفته ای در وجه «ب» به سررسید معین صادر و بر روی سفته درج کرده است: «خسارت تأخیر تأدیه از قرار روزانه دو در هزار مبلغ سفته از فردای سررسید». چنانچه «الف» وجه سفته را در سررسید نپردازد، کدام مورد درخصوص مبدأ محاسبه تعلق خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن، صحیح است؟

 

۱) «ب» از فردای سررسید استحقاق خسارت تأخیر تأدیه به میزان مندرج در سفته را دارد.
۲) «ب» از روز مطالبه (تاریخ واخواست سفته) فقط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه برمبنای تغییر شاخص قیمت سالانه (نرخ تورم) را دارد.
۳) «ب» از فردای سررسید فقط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه برمبنای تغییر شاخص قیمت سالانه (نرخ تورم) را دارد.
۴) «ب» از روز مطالبه (تاریخ واخواست سفته) استحقاق خسارت تأخیر تأدیه به میزان مندرج در سفته را دارد.

 

۵۷- «الف» به پرداخت وجه یک فقره چک به تاریخ ۱/۵/۱۴۰۰ در حق «ب» محکوم و موفق به تحصیل حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم به از تاریخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ شده است. کدام مورد درخصوص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به، صحیح است؟

 

۱) محکوم له از تاریخ مطالبه وجه چک (صدور گواهی عدم پرداخت) تا تاریخ اجرای حکم، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد.
۲) محکوم له از تاریخ چک تا تاریخ اعسار، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد.
۳) محکوم له از تاریخ چک تا تاریخ اجرای حکم، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد.
۴) محکوم که از تاریخ مطالبه وجه چک (صدور گواهی عدم پرداخت) تا تاریخ اعسار، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد.

 

۵۸- کدام مورد عملیات تجارتی ذاتی محسوب نمی شود؟

 

۱) تأسیس کیترینگ (تهیه و عرضه غذا) در یک کارگاه برای مصرف کارگران همان کارگاه
۲) رهن کشتی
۳) معاملات برواتی بین دو شخص غیرتاجر
۴) افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد بانک دولتی

 

۵۹- یک تاجر ۳۰ روز پس از تاریخ توقف، ورشکستگی خود را از دادگاه صالح تقاضا کرده است. با لحاظ این فرض، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) دادگاه دادخواست وی را می پذیرد و وارد رسیدگی ماهوی می شود، خواه دفاتر و صورت حساب دارایی تاجر به دادخواست ضمیمه شده یا نشده باشد.
۲) با توجه به عدم رعایت مهلت قانونی سه روزه برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند، خواه دفاتر و صورت حساب دارایی تاجر به دادخواست ضمیمه شده یا نشده باشد
۳) چنانچه تاجر دفاتر و صورت حساب دارایی خود را به دادخواست ضمیمه کرده باشد، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود و الا اخطار رفع نقص صادر و به خواهان ابلاغ می نماید.
۴) چنانچه تاجر دفاتر و صورت حساب دارایی خود را به دادخواست ضمیمه کرده باشد، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود و الا قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می نماید.

 

۶۰- دلال در نفس معامله منتفع است و این موضوع را به طرفی که به این امر ناآگاه است، اطلاع نمی دهد درخصوص مسئولیت دلال کدام مورد صحیح است؟

 

۱) مسئول خسارات وارده می باشد و با آمر خود، متساویاً مسئول اجرای تعهد است.
۲) مسئول خسارت وارده خواهد بود.
۳) با آمر خود، متضامناً مسئول اجرای تعهد است.
۴) مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود، متضامناً مسئول اجرای تعهد است.

 

حقوق جزا

 

۶۱- فردی مرتکب جرمی شده است که مجازات قانونی آن ۳ تا ۶ ماه حبس است. دادگاه در مقام تخفیف مجازات، چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟

 

۱) تقلیل حبس به میزان یک درجه یا تبدیل آن به جزای نقدی درجه هفت
۲) تنها تقلیل حبس به میزان یک درجه
۳) تبدیل حبس به جزای نقدی درجه هفت
۴) تبدیل حبس به جزای نقدی درجه هشت

 

۶۲- کدام مورد در خصوص تعلیق اجرای مجازات، صحیح است؟

 

۱) در انتقال مال غیر، صرفاً مشروط به اینکه مبلغ آن از یکصد میلیون تومان بیشتر نباشد، جایز است.
۲) در کلاهبرداری مطلقًاً جایز است.
۳) در کلاهبرداری تنها در صورتی که کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، جایز است.
۴) در کلاهبرداری صرفًاً مشروط به اینکه مبلغ آن از یکصد میلیون تومان بیشتر نباشد، جایز است.

 

۶۳- شخصی مرتکب سه جرم تعزیری مختلف از نوع درجه،۶ ۷ و ۸ شده است. کدام مورد در خصوص مجازات وی صحیح است؟

 

۱) حداقل مجازات هر یک از جرایم درجه ۷ و ۸ بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مقرر قانونی است.
۲) دادگاه میتواند به حداکثر مجازات مقرر قانونی جرایم، تا یک چهارم اضافه کند.
۳) حداقل مجازات درجه،۶ بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
۴) حداقل مجازات هر یک از جرایم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است

 

۶۴- «الف» قصد توهین به «ب» را دارد. در این راستا، فرد ۶ ساله ای را تحریک میکند که به «ب» توهین کند. کدام مورد در خصوص کیفر «الف»، صحیح است؟

 

۱) به حداکثر مجازات معاونت در جرم توهین محکوم میشود.
۲) به مجازات قانونی جرم توهین محکوم میشود.
۳) به حداکثر مجازات جرم توهین محکوم میشود.
۴) به مجازات معاونت در جرم توهین محکوم میشود.

 

۶۵- کدام مورد در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی، صحیح است؟

 

۱) مجازات انحلال شخص حقوقی در تمامی موارد در صورتی قابل اعمال است که تعدد جرم وجود داشته و شخص حقوقی با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم، تغییر داده باشد.
۲) شخص حقوقی برای جرایم درجه ۷ و ۸ مسئولیت کیفری ندارد.
۳) جزای نقدی و مصادره اموال صرفاً در جرایم علیه اموال بر شخص حقوقی قابل اعمال است.
۴) چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه است.

 

۶۶- پسری ۱۴ ساله مرتکب قتل عمد میشود، دادگاه چه واکنشی نسبت به وی میتواند اعمال کند؟

 

۱) جزای نقدی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، در صورت احراز کمال عقل و درک حرمت
۲) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
۳) قصاص نفس، در صورت احراز کمال عقل و درک حرمت
۴) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان بنا به نظر قاضی

 

۶۷- «الف»، «ب» را تحریک میکند که جسد مقتولی را بدون اطلاع به اشخاصی که مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند، دفن کند. (مجازات قانونی این جرم سه ماه و یک روز تا یک سال حبس است.) اگر «ب» ضمن انجام دفن به دلایل خارج از اراده اش نتواند دفن را انجام داده و به پایان برساند،«الف» چه مجازاتی دارد؟

 

۱) مجازاتی ندارد.
۲) یک تا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی شروع به جرم
۳) یک تا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم
۴) یکی از مجازاتهای جایگزین حبس

 

۶۸- شخصی با ارائه مدرک مجعول در دانشگاه به مدت چهار سال مشغول تحصیل می شود. جرم وی از چه نوع است؟

 

۱) مرکب
۲) به عادت
۳) مستمر
۴)آنی

 

۶۹- کدام یک از شرایط زیر باید در تهاجم وجود داشته باشد، تا بتوان دفاع مشروع در مقابل آن را مجاز دانست؟

 

۱) عملاً شروع شده باشد.
۲) از سوی فرد دارای مسئولیت کیفری انجام شده باشد.
۳) با سوءنیت و آگاهانه انجام شده باشد.
۴) غیر عادلانه و برخلاف حق باشد.

 

۷۰- شخصی مرتکب مزاحمت برای دیگری به وسیله چاقو با مجازات شش ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق شده است. دادگاه او را به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میکند. کدام مورد درخصوص مجازات این جرم،صحیح است؟

 

۱) محکوم به مدت شش ماه به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
۲) حکم به انتشار حکم محکومیت در رسانه ها به عنوان مجازات تکمیلی در این جرم بنا به صلاحدید قاضی قابل اعمال است.
۳) امکان اعمال نظام نیمه آزادی نسبت به حبس او، با وجود سایر شرایط قانونی ممکن است.
۴) دادگاه میتواند او را به مجازات تکمیلی متناسب به مدت حداکثر شش ماه محکوم نماید.

 

۷۱- «الف» مبادرت به ارسال بدافزاری به شکل فایل متنی به ایمیل «ب» می کند.«ب» بدون آگاهی آن را اجرا می کند. بدافزار به محض اجرا تمام رمزهای سامانه رایانه ای «ب» را حذف کرده و به جای آنها رمز جدید ایجاد می کند «الف» مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟

 

۱) تخریب رایانه ای و ممانعت از دسترسی
۲) سرقت رایانه ای و تخریب رایانه ای
۳) ممانعت از دسترسی و سرقت رایانه ای
۴) تخریب رایانه ای و جاسوسی رایانه ای

 

۷۲- شخصی برای کشتن «الف» خود را مست میکند ولی در حال مستی «ب» را به جای «الف» گرفته و او را می کشد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

 

۱) به دلیل مستی فاقد مسئولیت است.
۲) قتل عمدی
۳) قتل شبه عمدی
۴) قتل خطای محض

 

۷۳- بر اثر لوله کشی نادرست و غیر اصولی گاز از سوی شخص «الف»، که کارمند شرکتی به مدیریت عاملی شخص «ب» است و تأیید لوله کشی از سوی «ج» که کارمند شرکتی به مدیریت عاملی شخص «د» میباشد، انفجاری حاصل میشود و شخصی میمیرد. (تهیه شده در سایت وکلاپرس) پرداخت دیه شخص مقتول بر عهده چه شخصی (اشخاصی) است؟

 

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د» متساویاً
۲) «الف» به تنهایی
۳) «الف»، «ب» و «ج» متساویاً
۴) «الف» و «ج» متساویاً

 

۷۴- کدام مورد صحیح نیست؟

 

۱) در صورتی که اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب به یک مجازات محکوم میشود.
۲) کلاهبرداری که مال مورد کلاهبرداری را برای آنکه مال قابل ردیابی نباشد، به فروش رساند،تنها به مجازات کلاهبرداری محکوم
مساوی است.
۳) تنها شامل رفتارهایی است که مطابق قانون برای آنها مجازات تعیین شده است و در ایران ارتکاب یافته باشد.
۴) رفتارهایی که مطابق قانون برای آنها مجازات تعیین شده و نیز تخلفات مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل میشود.

 

۷۵- کدام مورد در خصوص جرم منشأ در پولشویی، صحیح است؟

 

۱) تنها شامل رفتارهایی است که مطابق قانون برای آنها مجازات تعیین شده است، اعم از اینکه در ایران یا خارج از ایران ارتکاب یابد
۲) تنها شامل جرایم اقتصادی و مالی میشود.
۳) تنها شامل رفتارهایی است که مطابق قانون برای آنها مجازات تعیین شده است و در ایران ارتکاب یافته باشد.
۴) رفتارهایی که مطابق قانون برای آنها مجازات تعیین شده و نیز تخلفات مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل میشود.

 

۷۶- شخصی به تصور اینکه دیگری مهدورالدم است، وی را به قتل میرساند. سپس کشف میشود که مهدورالدم برادر مقتول بوده است. در این فرض کدام مورد صحیح است؟

 

۱) اشتباه موضوعی رخ داده است و قتل شبه عمد محسوب میشود.
۲) اشتباه حکمی رخ داده است و قتل عمد محسوب میشود.
۳) اشتباه موضوعی رخ داده است و قتل عمد محسوب میشود.
۴) اشتباه حکمی رخ داده است و قتل شبه عمد محسوب میشود.

 

۷۷- ۷ کدام مورد در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، صحیح است؟

 

۱) محکوم کردن کسی به استفاده از سند مجعول منوط به احراز ماهیت جعلی سند یا خالی از وجه بودن آن است.
۲) محکوم کردن کسی به استفاده از سند مجعول منوط به احراز ماهیت جعلی سند است.
۳) محکوم کردن کسی به استفاده از سند مجعول منوط به احراز مسئولیت کیفری جاعل است.
۴) امکان محکوم کردن کسی هم به جعل یک سند و هم استفاده از آن سند مجعول وجود ندارد

 

۷۸- کدام یک از موارد زیر میتواند از نظر حقوق ایران باعث تحقق جرم رشا شود؟

 

الف ـ دادن مال به کارمند دولت
‌ب ـ انجام معامله با بهای غیر واقعی فاحش با کارمند دولت
‌ج ـ توافق قطعی با کارمند دولت برای دادن مال به وی
د_ دادن وعده اعطای مال به کارمند دولت

 

۱) «الف» و «ج»
۲) «الف»، «ب» و «ج»
۳) «الف» و «ب»
۴) همه موارد

 

۷۹- کدام مورد در خصوص کاربردهای قسامه، صحیح است؟

 

۱) فقط در اثبات قتل به کار میرود.
۲) در قتل یا جنایات مادون نفس، فقط برای محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت به کار میرود.
۳) برای محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت یا اثبات نوع جنایت به کار میرود.
۴) فقط برای اثبات قتل یا جنایات مادون نفس به کار میرود.

 

۸۰- کدام مورد، جنایت خطای محض محسوب نمی شود؟

۱) جنایتی که با جهل به موضوع واقع شود.
۲) جنایت در حال خواب
۳) جنایت به وسیله مجنون
۴) جنایت به وسیله صغیر

 

آیین دادرسی کیفری

 

۸۱. شخص «الف» به استناد بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حکم محکومیت خود تقاضای اعاده دادرسی میکند. شعبه دیوان عالی کشور عمل انتسابی را جرم نمی داند. چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

 

 • ۱. ضمن تجویز اعاده دادرسی و نقض رأی پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.
 • ۲. رای را نقض بلارجاع می کنند.
 • ۳. ضمن تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم رأساً انشای رأی میکند
 • ۴. ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.
 •  

۸۲. در صورت صدور کدام قرار شخصی که در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شده باشد میتواند جبران خسارت ایام بازداشت را مطالبه کند؟

 

 • ۱. بایگانی نمودن پرونده
 • ۲. تعلیق تعقیب
 • ۳. منع تعقیب
 • ۴. موقوفی تعقیب
 •  

۸۳. چنانچه بازپرس درخواست شاکی مبنی بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند چه تصمیمی می گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟

 

 • ۱. قرار عدم دسترسی – غیر قابل اعتراض
 • ۲. قرار عدم دسترسی – قابل اعتراض
 • ۳. قرار رد درخواست – قابل اعترا ض
 • ۴. قرار رد درخواست – غیر قابل اعتراض
 •  

۸۴. شخص «الف» راننده مقصر در یک حادثه رانندگی منجر به فوت در حالت کما و بیهوشی است. وضعیت رسیدگی به اتهام وی چگونه است؟

 

 • ۱. با تعیین وکیل تسخیری به شکایت اولیای دم علیه وی رسیدگی انجام و حکم صادر می شود.
 • ۲. قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
 • ۳. تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشود.
 •  ۴. به اتهام وی بدون تعیین وکیل تسخیری به صورت غیابی رسیدگی میشود.

 

۸۵. متهم به علت عدم کفایت دلیل در دادگاه بدوی تبرئه شده و حکم همانجا قطعی گردیده است وپس از آن، دلایلی حاکی از بزهکاری او به دست می آید. در این حالت کدام مورد صحیح است؟

 

 • ۱. مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
 • ۲. حکم دادگاه قطعی بوده و پرونده غیر قابل بازنگری است.
 • ۳. پرونده جدیدی قابل تشکیل و متهم بر اساس دلایل جدید، قابل تعقیب است.
 • ۴. با تقاضای دادستان و اجازه دادگاه تعقیب او فقط برای یک مرتبه امکان پذیر است.

 

۸۶. در صورت وقوع اختلاف بین قاضی اجرای احکام کیفری با دادستان حل اختلاف به عهده کدام مرجع قضایی است؟

 

 • ۱. اختلاف قابل تحقق نیست و قاضی اجرای احکام کیفری باید از دادستان تبعیت کند.
 • ۲.دادگاه تجدیدنظر استان
 • ۳.دادگاه صادر کننده حکم قطعی
 • ۴.صرف نظر از عنوان مجرمانه دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم

 

۸۷. نوجوانی ۱۷ ساله با فردی ۲۴ ساله برای ارتکاب یک جرم تعزیری درجه شش علیه جمهوری اسلامی ایران تبانی می کنند. (مجازات قانونی تبانی دو تا پنج سال حبس است) رسیدگی به جرایم اشخاص فوق به ترتیب در صلاحیت کدام یک از دادگاههای زیر است؟

 

 • ۱. دادگاه انقلاب – دادگاه انقلاب
 • ۲. دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان – دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
 • ۳. دادگاه اطفال و نوجوانان – دادگاه اطفال و نوجوانان
 • ۴. دادگاه اطفال و نوجوانان – دادگاه انقلاب

 

۸۸. در مواردی که قانوناً تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده دیوان عالی کشور است، انجام تحقیقات و اقدامات مقدماتی توسط کدام مرجع انجام میشود؟

 

 • ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت
 • ۲. دادسرای دیوان عالی کشور
 • ۳. دادسرای عمومی و انقلاب تهران
 • ۴. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم

 

۸۹. مشاور وزیر در شهرستان کاشان وکلاپرس از توابع استان اصفهان مرتکب جرم تعزیری درجه دو می شود. تحقیقات مقدماتی این جرم به عهده دادسرای کدام شهرستان است؟

 

 • ۱. دادسرایی که زودتر شروع به تعقیب میکند.
 • ۲. کاشان
 • ۳.تهران
 • ۴.اصفهان

 

۹۰. شخصی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به اتهام کلاهبرداری به ۷ سال حبس و در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام فروش مواد مخدر به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. جهت تجمیع آراء در قالب تعدد، کدام مورد صحیح است؟

 

 • ۱. پروند هها به دیوان عالی کشور ارسال میشود تا مطابق مقررات اقدام نماید.
 • ۲. با توجه به اشد بودن مجازات صادره از ناحیه دادگاه انقلاب پرونده جهت صدور رأی واحد به این دادگاه ارسال میشود.
 • ۳. با توجه به عالی بودن دادگاه تجدید نظر پروند هها جهت صدور رأی واحد به آن دادگاه ارسال می شود.
 • ۴. پرونده ها به دادگاه صادر کننده آخرین رأی ارسال میشود تا رأی واحد صادر نماید.

 

۹۱. در خصوص رسیدگی دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم کدام مورد صحیح است ؟

 

 • ۱.مطالبه ضرر و زیان تنها در صورتی ممکن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی این امر از بازپرس درخواست شده باشد.
 • ۲. مطالبه ضرر و زیان، با تقاضای شاکی خصوصی در مرحله دادرسی و با تأیید دادستان ممکن است.
 •  ۳.مطالبه ضرر و زیان دارای ماهیت حقوقی است و باید طبق تشریفات به موجب دادخواست حقوقی صورت گیرد.
 • ۴. صدور حکم به جبران ضرر و زیان در صورتی در دادگاه کیفری ممکن است که در کیفرخواست دادستان قید شده باشد.

 

۹۲. در صورتی که شخصی غیر از بزه دیده یا نماینده قانونی وی شکایت نماید، بازپرس پس از ارجاع، چه تکلیفی دارد؟

 

 • ۱. بازپرس در صورت ارجاع هر پروند های توسط دادستان مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است.
 • ۲. بازپرس با تکلیفی مواجه نیست و پرونده را بایگانی می نماید.
 • ۳. موضوع به اطلاع دادستان رسیده در صور ت ارجاع مجدد، رسیدگی می نماید.
 •  ۴. صرفاً در جرایم غیر قابل گذشت با وجود شرایط امکان انجام تحقیقات مقدماتی وجود دارد.

 

۹۳. در مورد دادسرای ویژه نوجوانان، کدام مورد صحیح است؟

 

 • ۱. شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب است که به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود.
 • ۲. دادسرای اختصاصی است که به حکم قانون تشکیل میشود.
 • ۳. دادسرای تخصصی است که به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.
 •  ۴. شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب است که به حکم قانون تشکیل میشود.

 

۹۴. دختر ۱۷ ساله مرتکب جرم تعزیری درجه هشت شده است تحقیقات مقدماتی این جرم به عهده چه مرجعی است؟

 

 • ۱. دادسرای ویژه نوجوانان
 • ۲. دادگاه اطفال و نوجوانان
 • ۳.دادسرای عمومی و انقلاب
 • ۴.دادگاه کیفری دو

 

۹۵. مجید در شیراز خودرویی را جهت حمل مواد مخدر تهیه و تحویل سهیل می نماید. سهیل با خودروی تهیه شده با عبور از شهرهای اصفهان و قم اقدام به حمل مواد مخدر از شیراز به تهران میکند. مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام متهمین که هنوز دستگیر نشد هاند، کدام شهر است ؟

 

 • ۱.هر دو در شیراز
 • ۲. مجید در شیراز و سهیل در تمام شهرهای یاد شده
 • ۳. هر دو در تمام شهرهای یادشده
 • ۴. هر دو در تهران

 

۹۶. شخصی به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو تحت تعقیب قرار گرفته است. موضوع مالکیت مال مسروقه، بین شاکی و متهم مورد اختلاف است در این خصوص بازپرس چه اقدامی میکند؟

 

 • ۱. با صدور قرار اناطه پرونده را تا روشن شدن موضوع مالکیت به طور موقت بایگانی میکند.
 •  ۲. به تحقیقات خود ادامه میدهد
 • ۳.پرونده را برای صدور قرار اناطه نزد دادستان میفرستد.
 • ۴.پس از صدور قرار اناطه پرونده را نزد دادستان میفرستد.

 

۹۷. در خصوص دستور منع خروج از کشور نسبت به متهمی که دسترسی به او نیست کدام مورد صحیح است؟

 

 • ۱. قطعی است.
 • ۲.این دستور، صرفاً در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سازمان یافته قابل صدور است.
 • ۳.این دستور، صرفاً در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل صدور است.
 • ۴.این دستور علاوه بر قرار تأمین کیفری است.

 

۹۸. کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا صحیح است ؟

 

 • ۱. در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی توسط دادستان
 • ۲. در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت اعلام گذشت شاکی
 • ۳.در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت بزه دیده تا قبل از ختم تحقیقات
 • ۴.حسب مورد در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست

 

۹۹. در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی وضعیت صدور قرار تأمین با رعایت شرایط قانونی چگونه است؟

 

 • ۱.تنها در مورد نماینده قانونی شخص حقوقی که جرم توسط وی انجام شده قرار تأمین صادر میشود.
 • ۲. در صورت اقتضاء ممکن است
 • ۳. در مورد شخص حقوقی تنها صدور قرار تأمین خواسته مقدور است.
 • ۴. پس از تبیین اتهام صدور قرار تأمین در مورد شخص حقوقی الزامی است.

 

۱۰۰. در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری متعدد کدام گزاره صحیح نیست؟

 

 • ۱.در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازاتها در یک یا چند پرونده اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتها نیست.
 • ۲.اجرای مجازا تهای شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حب س، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.
 • ۳.اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازا تهای حدی مقدم است.
 • ۴. در محکومیت توأمان به مجازاتهای حبس و قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو، تأخیر در اجرای قصاص، مانع اجرای مجازات حبس می شود.

 

متون فقه تحریر الوسیله

 

۱۰۱- در عبارت «یشترط فی قبول شهاده الشاهدین تواردهما علی الشیء الواحد» مراد از توارد چیست؟

 

۱) شهود هر دو با هم اقامه شهادت نمایند.
۲) شهود هر دو در یک زمان تحمل شهادت نموده باشند.
۳) شهود هر دو بر یک موضوع واحد شهادت دهند.
۴ شهود هر دو در یک مجلس اقامه شهادت نمایند.

 

۱۰۲- فی ای مورد التقبل الشهاده علی الشهاده؟

 

۱) الزکاه و الخمس
۲) النسب
۳) القصاص
۴) الحدود

 

۱۰۴- کدام مورد عبارت زیر را به نحو صحیح تکمیل می کند؟
«لو کذّب المقر له فی اقراره فان کان المقر به دیناً او حقاً……….. المقر»

 

۱) یطالب به
۲) لم یطالب به
۳) لم یصح به
۴)یصح به

 

۱۰۴- کدام مورد در خصوص وکالت صحیح است؟

 

۱) لا تصحّ التوکیل فی القبض.
۲ لا یجوز التوکیل فی الطلاق.
۳) لا تصحّ وکاله المفلس.
۴) لا یشترط فی الوکیل الاسلام.

 

۱۰۵- در عبارت زیر به ترتیب مرجع ضمیر مناسب کلمات »له« و »یعزله« کدام مورد است؟
«لو کان الوکیل الثانی وکیالً عن الموکل کان فی عرض االول، فلیس له أن یعزله

 

۱) الوکیل الاول ـ الوکیل الثانی
۲) الموکل ـ الوکیلین
۳) الموکل ـ الوکیل الثانی
۴) الموکل ـ الوکیل الاول

 

۱۰۶- کدام مورد در خصوص شرایط قسم در محاکم صحیح است؟

 

۱) یجوز الحلف فی مجلس القضا و غیره.
۲) یشترط فی الحلف العربیّه.
۳) لا یجوز التوکیل فی الحلف.
۴) یجب علی الحالف قبول التغلیظ.

 

۱۰۷- کدام مورد عبارت زیر را به نحو صحیح تکمیل می کند؟
«اذا شهد الشاهد و حلف المدّّعی و حکم الحاکم بهما، ثم رجع الشاهد……………….،.»

 

۱) لا یضمن الشاهد
۲) ضمن الشاهد نصف المال
۳) ضمن الشاهد ثلثا المال
۴) ضمن الشاهد کل المال

 

۱۰۸- کدام مورد عبارت زیر را به نحو صحیح تکمیل می کند؟
«ثبوت الحق یشاهد و یمین انما هو فیما………. اثباته بالبیّنه و مع امکانه بها…………. بهما علی الاحوط.»

 

۱) لا یمکن ـ لا یثبت
۲) یمکن ـ یثبت
۳) یمکن ـ لا یثبت
۴) لا یمکن ـ یثبت

 

۱۰۹- ای مورد یقبل شهادته؟

 

۱) شهاده ولدالزنا العادل
۲) شهاده المرتکب الصغیره
۳) شهاده الکافر للمؤمن
۴) شهاده القاذف مع اللعان

 

۱۱۰- در فرض تعارض بین بینه و علم قاضی، وظیفه قاضی چیست؟

۱) یتخیر بین الحکم بعلمه او البینه.
۲) لا یجوز له الحکم بالبینه.
۳) یجوز له الحکم بالبینه.
۴) لا یجوز الحکم، لتساقط الدلیلین.

 

حقوق ثبت

 

۱۱۱-شخصی به موجب سند رسمی، اقرار کرده که وجهی را از دیگری دریافت نموده است. اما هم اکنون مدعی است که دلیل اقرار وی تعهد مقر له به پرداخت وجهی بوده که تاکنون آن را پرداخت نکرده است. آیا ادعای وی قابل رسیدگی است؟

 

۱) بلی، این دعوا در مراجع قضایی قابل رسیدگی است.
۲) خیر، چون مأمورین قضایی و اداری حق رسیدگی به انکار مندرجات اسناد رسمی را ندارند.
۳) خیر، چون انکار مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه، مسموع نیست.
۴) بلی، این شکایت در هیئت نظارت ثبت استان قابل رسیدگی است.

 

۱۱۲- مدیر یک شرکت سهامی خاص با مراجعه به دفترخانه ای در شیراز، در قبال دریافت مبلغ ده میلیارد ریال تسهیلات بانکی، یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۱۹۲۰ فرعی از ۱۰ اصلی حوزه ثبت تهران -وکلاپرس- را در رهن بانک تسهیلات دهنده قرار داده است، اما در زمان سررسید، از بازپرداخت تسهیلات استنکاف نموده و سردفتر اسناد رسمی شیراز، اقدام به صدور اجرائیه کرده است. مدیر شرکت مدعی است اجرائیه صادره برخلاف مفاد مندرج در سند رهنی است. کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض مدیر شرکت را دارد؟

 

۱) رئیس واحد ثبتی شیراز
۲) دادگاه عمومی تهران
۳) دادگاه عمومی شیراز
۴) رئیس واحد ثبتی تهران

 

۱۱۳- تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها، در صلاحیت کدام مرجع است و بر چه مبنایی انجام می شود؟

 

۱) اداره ثبت محل وقوع ملک – طبق نقشه ارائه شده توسط مالک بر اساس طرح جامع
۲) شهرداری – طبق طرح جامع تفصیلی
۳) دادگاه محل وقوع ملک – طبق نقشه ارائه شده توسط مالک
۴) اداره ثبت محل وقوع ملک – طبق نقشه مورد تأیید شهرداری

 

۱۱۴- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، بر کدام یک از موارد زیر حاکم است؟

 

۱ ثبت اراضی و املاک فاقد سابقه ثبتی که انتقال دهنده آن در دسترس نیست.
۲) صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی که مالک رسمی آن در دسترس نیست.
۳) صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک فاقد سابقه ثبتی به استناد اسناد عادی.
۴) ثبت اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی که در تصرف متقاضی ثبت قرار دارد.

 

۱۱۵- چنانچه ملکی به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز اعلام شود، کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟

 

۱ ) به تقاضای همه شرکا، دادگاه حکم به فروش آن می دهد.
۲ ) به تقاضای همه شرکا، دادگاه یا رئیس واحد ثبتی دستور فروش آن را صادر می کند.
۳ ) به تقاضای هر یک از شرکا دادگاه دستور فروش آن را صادر می کند.
۴ ) به تقاضای هر یک از شرکا دادگاه حکم به فروش آن می دهد.

 

۱۱۶- شخصی یک قطعه زمین به مساحت هفتصد متر مربع به پالک ثبتی ۱۷۲۵ فرعی از ۱۲۰ اصلی حوزه ثبت نوشهر وکلاپرس را خریداری نموده است. سپس متوجه میشود که زمین خریداری شده نهصد متر مربع است. به فرض آنکه اضافه مساحت ناشی از تجاوز به مجاورین نباشد، آیا برابر مساحت زیاده اصلاح سند، امکان پذیر است؟

 

۱) بلی، در صورتی که بین خریدار و فروشنده توافق شده باشد و اضافه مساحت در محدوده سند نباشد.
۲) خیر، مگر اینکه بین خریدار و فروشنده نسبت به بهای اضافه مساحت، توافق شده باشد.
۳) بلی، در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند باشد و بین متعاملین توافقی موجود نباشد.
۴)بلی، در صورتی که اضافه مساحت، داخل در محدوده سند نباشد و بین متعاملین توافقی نشده باشد.

 

۱۱۷- آرای وحدت رویه ثبتی، توسط کدام مرجع و در چه مواردی صادر می شود؟

 

۱) شورای عالی ثبت – در مواردی که آرای هیئت های نظارت بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۲) دیوان عدالت اداری – در مواردی که آرای هئیت های نظارت در موضوع مشابه متناقض صادر شده باشد.
۳) دیوان عدالت اداری – در مواردی که آرای هیئت های نظارت بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۴) شورای عالی ثبت – در مواردی که به رأی هیئت نظارت توسط ذی نفع اعتراض شده باشد.

 

۱۱۸- چنانچه بخشی از یک سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی پاک شود و به جای آن، نوشته دیگری الحاق گردد. آیا آن سند رسمیت و اعتبار دارد؟

 

۱) تمام سند مذکور، فقط نسبت به طرفین سند اعتبار و رسمیت دارد.
۲) دارای اعتبار است اما رسمیت ندارد.
۳) تمام سند مذکور، از درجه اعتبار و رسمیت ساقط است.
۴) فقط نوشته های الحاق شده، از درجه اعتبار و رسمیت ساقط است.

 

۱۱۹- در صورتی که ملک مورد تقاضای ثبت در تصرف کسی نباشد، درخواست ثبت آن از چه کسی پذیرفته می شود؟

 

۱) از هیچ کسی تقاضای ثبت پذیرفته نمی شود.
۲) کسی که مدارکی مبنی بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت داشته باشد.
۳) کسی که مدارکی مبنی بر تصرف سابق خود داشته باشد.
۴) کسی که تقاضای وی مقدم بر دیگران باشد.

 

۱۲۱- رسیدگی به اتهام معاونین رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با رعایت کدام شرط زیر در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود؟

 

۱) اطلاع هیئت وزیران و اجازه مجلس شورای اسلامی
۲) اجازه مجلس شورای اسلامی
۳) اطلاع مجلس شورای اسلامی
اطلاع رئیس جمهور و اجازه مجلس شورای اسلامی

 

۱۲۲- تقدیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط کدام مرجع صورت می گیرد؟

 

۱) کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۲) دیوان محاسبات کشور
۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴) سازمان برنامه و بودجه کشور

 

۲۳ «یادداشت تفاهم» که بین دولت ایران با سایر دولت ها امضاء می شود، در چه صورت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟

 

۱) در مواردی که ایجاد تعهد نماید.
۲) تحت هیچ شرایطی، نیازمند تصویب مجلس نیست.
۳) در مواردی که مربوط به فروش نفایس ملی باشد.
۴) در مواردی که موضوع آن امنیت ملی باشد.

 

۱۲۴- کدام مورد جزو وظایف رئیس قوه قضاییه به شمار می آید؟

 

۱) تعیین صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی
۲) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
۳) تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها
۴) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

 

۱۲۶- محدوده اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) کدام مورد است؟

 

۱) تصمیمات
۲) آیین نامه
۳) مقررات
۴) اساسنامه

 

۱۲۷- در خصوص صلاحیت رئیس جمهور جهت تعیین سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، کدام مورد صحیح است؟

 

۱) وی می تواند با موافقت مجلس شورای اسلامی در مدت سه ماه مقرر در قانون اساسی به دفعات سرپرست تعیین نماید.
۲) وی می تواند شخصًاً سرپرستی وزارتخانه های مذکور را برعهده بگیرد.
۳) وی می تواند در مدت سه ماه مقرر در قانون اساسی به دفعات سرپرست تعیین نماید.
۴) وی می تواند با موافقت مجلس شورای اسلامی شخصًاً سرپرستی وزارتخانه های مذکور را برعهده بگیرد.

 

۱۲۸- دلیل الزام به تدریس زبان عربی مطابق قانون اساسی کدام است؟

 

۱) یکی از زبان های بین المللی است که آموزش آن زمینه ساز روابط صلح آمیز با مسلمانان جهان خواهد بود.
۲) زبان محلی و قومی بخشی از مردم ایران است.
۳) زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی است و با ادبیات فارسی آمیخته است.
۴) با زبان فارسی آمیخته است و موجب توسعه و تحکیم برادری اسلامی می شود.

 

۱۲۹- کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

 

۱) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی هستند.
۲) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی هستند مگر با تصویب ۲۳ نمایندگان.
۳) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی نیستند مگر با تصویب ۲۳ نمایندگان.
۴) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی نیستند.

 

۱۳۰-مطابق مقدمه قانون اساسی کدام نهاد ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی است؟

 

۱) شورای نگهبان
۲) ولایت فقیه
۳) قوه قضاییه
۴) مجلس خبرگان

۱
از ۵
۱ مشارکت کننده