بخشنامه تمدید مدت تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان مهرماه

 

بخشنامه تمدید مدت تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان مهرماه

 

بخشنامه شماره ۴۳۵۲۴ /۲۰۰ /د مورخ ۰۱ /۰۷ /۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور

 

مدیران کل امور مالیاتی

 

موضوع: تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲

 

نظر به درخواستهای متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۱۱۸۴۲ /۲۰۰ /د مورخ ۲۷ /۰۲ /۱۴۰۲ و اصلاحیه شماره ۲۳۳۲۵ /۲۰۰ /د مورخ ۱۲ /۰۴ /۱۴۰۲، با رعایت مقررات «تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲» تمدید می شود.

 

سید محمدهادی سبحانیان

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده