لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون گذرنامه

 

لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون گذرنامه

 

مقدمه توجیهی:

 

به منظور تسهیل صدور گذرنامه و کاهش هزینه های عمومی و پرداختی شهروندان بالاخص ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت دریافت گذرنامه و با لحاظ اینکه متوسط مدت اعتبار گذرنامه های صادره در اغلب کشورهای دنیا ده ساله می باشد، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

 

لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون گذرنامه

 

ماده واحـــده – ماده (۲۵) اصلاحی قانون گذرنامه مصوب ۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:

 

ماده ۲۵- مدت اعتبار گذرنامه جدید برای افراد بالای پانزده سال سن، از تاریخ صدور، ده سال و قابل تمدید به مدت پنج سال دیگر و برای افراد با سن کمتر از پانزده سال، پنج سال از تاریخ صدور و قابل تمدید برای مدت پنج سال دیگر می باشد.

 

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده