محدودیت دیوان عدالت اداری برای وزارت بهداشت

 

محدودیت دیوان عدالت اداری برای وزارت بهداشت

 

به گزارش انتصار به نقل از تسنیم، به دنبال شکایت از وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و درخواست ابطال شیوه‌نامه سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی که به دلیل وجود آمدن برخی از ابهامات و چالش‌ها در خصوص بازنشستگی کارکنان و نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی علی الخصوص در رابطه با مشترکین صندوق تأمین اجتماعی و به استناد مفاد ماده 105 قانون خدمات مدیریت کشوری مطرح شده بود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد شیوه‌نامه مزبور، آن را ابطال کرد.

 

در رأی مزبور آمده است؛ با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در خصوص نحوه تعیین سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در دانشگاه‌هاست و بازنشستگی مستخدمین دانشگاه‌ها و تعیین شرایط لازم برای بازنشستگی آنها از امور استخدامی بوده که مرجع صالح برای وضع مقرره در این خصوص مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها بوده و برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیتی در این مورد پیش‌بینی نشده است، بنابراین وضع شیوه‌نامه شماره 209/8733/د مورخ 9/9/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با موضوع نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان) خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده