سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه

 

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه

 

 مجموعه سؤالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ قوه قضائیه (مشترک بین همه رشته‌ها)

 

برگزار شده در ۱۲ آبان‌ماه (نسخه غیررسمی سوالات)

 

۱- کارشناس باید نسخه‌ای از نظر کارشناسی خود را تا مدت حداقل چند سال از تاریخ تسلیم نگهداری کند؟

 

۱) ۶                                                     ۲) ۵

۳) ۴                                                     ۴) ۳

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۲


مستند به: ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان

 

۲- در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، حداکثر مدت اعتبار نظریه اعلام شده کارشناس از تاریخ صدور نظریه، چند ماه است؟

۱) ۶                                                       ۲) ۹

۳) ۱۲                                                     ۴) ۱۸

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۱


مستند به: تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان

 

۳- کدام موارد زیر، از جهات ردّ کارشناسی است؟

 

الف- کارشناس دارای قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا باشد.

 

ب- کارشناس یا همسر او در موضوع کارشناسی دارای نفع شخصی باشد.

 

ج- کارشناس، همکار یکی از طرفین دعوا باشد.

 

د- کارشناس یا همسر او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

 

۱) «الف»- «ب»- «ج»

 

۲) «الف» – «ب» – «ج» – «د»

 

۳) «ج» – «د»

 

۴) «الف» – «ب» – «د»

 

پاسخ صحیح: گزینه ۴


مستند به: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان، تبصره ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در ادامه آن، ماده ۴۲۱ همین قانون و یا ماده ۲۶۱ قانون مدنی.

 

 

۴- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

 

۱) انجام قرار کارشناسی برای مرجعی که کارشناس در آن شاغل است، مجاز است.

 

۲) انجام قرار کارشناسی برای متقاضیان حقیقی و حقوقی وفق درخواست مکتوب از کارشناس، مجاز است.

 

۳) ارائه گزارش کارشناسی برای قرار صادره از سوی مرجع قضائی، بدون رؤیت مورد کارشناسی و بر اساس تصویر سوابق و اظهارات طرفین، مجار است.

 

۴) انجام قرار کارشناسی و تسلیم نظریه برای متقاضی حقیقی که خواستار انجام کارشناسی بر اساس شروطی شده است که مستنداتی برای آن در دست نیست، منع قانونی ندارد.

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۲


مستند به: مواد ۱۹ و ۲۳ قانون کانون کارشناسان

 

۵- در صورت متضرر شدن اصحاب دعوا از تخلفات کارشناسی، کدام مورد زیر صحیح است؟

 

۱) در صورتی که تخلف کارشناسی سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد، با احراز توسط مقام قضائی قابل مطالبه توسط شخص زیان دیده می‌باشد.

 

۲) متضرر می‌تواند از کارشناس مستقیماً و بدون مراجعه به مراجع قضائی مطالبه ضرر و زیان کند.

 

۳) ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع به‌واسطه تخلف کارشناس قابل مطالبه است.

 

۴) متضرر نمی‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر و زیان کند.

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۱


مستند به: مواد ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی.


(عدم‌النفع عبارت است از فایده‌ای که شخص انتظار دارد ولی از آن محروم گردد).

 

۶- کدام مورد در خصوص حق اظهارنظر کارآموزان کارشناسی رسمی در طی دوره کارآموزی، صحیح است؟

 

۱) در صورت ذکر کلمه کارآموز کارشناسی رسمی در سربگر و مهر و امضا و صرفاً در موضوع تأمین دلیل، در مناطق محروم بلامانع است.

 

۲) در صورت ذکر کلمه کارآموز کارشناسی رسمی در سربرگ و مهر و امضا و صرفاً در موضوع تأمین دلیل، بلامانع است.

 

۳) صرفاً در قالب حضور همزمان با کارشناس راهنما به عنوان عضو هیئت کارشناسی منتخب بلامانع است.

 

۴) تحت هیچ شرایطی حق اظهارنظر ندارند.

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۴


مستند به: تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان

 

۷- کدامیک از موارد زیر، جزو تخلفات کارشناسی محسوب نمی‌شود؟

 

۱) اظهارنظر کارشناسی با دستور مقام قضائی در موضوعی که کارشناس، دارای صلاحیت آن نبوده و این موضوع رسماً از سوی کارشناس به مرجع قضائی اعلام شده است.

 

۲) اظهارنظر کارشناسی در قالب هیئت کارشناسی منتخب که کارشناسفاقد صلاحیت فنی مرتبط با آن بوده ولی سایر اعضای هیئت صلاحیت مذکور را دارا باشند.

 

۳) ارائه نظریه تکمیلی حسب دستور مقام قضائی در پرونده ای که کارشناس قبلاً در همان پرونده با قرار مشابه اظهارنظر کرده است.

 

۴) اظهارنظر کارشناس در قالب هیئت کارشناسی منتخب نسبت به موضوعی که وی در همان موضوع قبلاً اظهارنظر کرده است.

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۳


مستند به: مواد ۱۹ و ۲۶ قانون کانون کارشناسان، ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۹۱ آیین دادرسی مدنی.

 

۸- مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، کدام مورد صحیح نیست؟

 

۱) در موارد ارجاع کارشناسی از سوی محاکم قضائی، میزان حق الزحمه کارشناس الزاماً مطابق تعرفه مصوب ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

۲) در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

 

۳) قرار دادگاه، موضوعی است که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است.

 

۴) موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است.

 

پاسخ صحیح: گزینه ۱


مستند به: مواد ۱۵۵ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۵۷ُ ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی.

 

۹- کدامیک از موارد زیر جزو تخلفات انتظامی کارشناس محسوب نمی‌شود؟

 

۱) افشای اسرار و اسناد محرمانه

 

۲) سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی

 

۳) هر گاه پس از اخذ توضیات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد.

 

۴) مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند در تصمیمات مراجع صلاحیت دار مؤثر باشد یا نباشد.

 

 

پاسخ صحیح: گزینه ۳


مستند به: ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان و تبصره ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

 

۱۰- کدام موارد زیر، صحیح است؟

 

الف- رسیدگی به دعاوی مدنی و تشریفات رسیدگی به آنها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و در محاکم حقوقی انجام می‌شود.

 

ب- دعاوی کیفری در مرحله تحقیق و تکمیل در دادسراها و در مرحله رسیدگی و صدور رأی در محاکم کیفری رسیدگی می‌شوند.

 

ج- در صورت اعتراض به آرای بدوی صادره محاکم کیفری و حقوقی، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.

 

د- رسیدگی به شکایات تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در دادسراها و دادگاه‌های کیفری انجام می‌شود.

 

۱) «الف» و «ج»

 

۲) «الف» و «ب»

 

۳) «ب» و «د»

 

۴) «ج» و «د»

 

پاسخ صحیح: گزینه ۲


مستند به: مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۵ قانون کانون کارشناسان


(با توجه به حذف گزینه‌های ۳ و ۴ به دلیل نادرست بودن جمله “د” (طبق ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان) و صرف نظر از متن “الف” که در بین گزینه‌های ۱ و ۲ مشترک و بلا اثر است. تشخیص گزینه صحیح به صحت گزینه‌های “ب” یا “ج” معطوف می‌شود. با توجه به تصریح مواد متعدد قانونی (نظیر مواد ۲۴ و ۲۵ قانون کانون کارشناسان) که دادگاه تجدیدنظر را مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای بدوی می‌داند، عبارت “ب” درست است.

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده