بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاح قسمتی از دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

 

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاح قسمتی از دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

 

بر این اساس، مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشده است ملکف به تسلیم اظهارنامه هستند

 

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده