اختصاص شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست»

 

اختصاص شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست»

 

کلینیک حقوقی انتصار - شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران  از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲  به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست» اختصاص یافته است.

 

متن نامه به شرح زیر است:

 

جناب آقای قادری سرپرست محترم مجتمع قضایی ویژه امور حسبی

 

با سلام و احترام

 

عطف به نامه شماره ۹۱۷/۰۳۱/۸۶۱۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران و نامه شماره ۳۳۷/۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران و نامه شماره ۴۰۷/۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ دادیار محترم شعبه حمایت از اطفال و نوجوانان دادسرای ناحیه ۲۵ تهران، بدینوسیله شعبه ۴۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستقر در آن مجتمع قضایی به عنوان شعبه ویژه تخصصی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ضمن رسیدگی به سایر پرونده های ارجاعی جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به موضوع ” سلب حضانت اطفال و نوجوانان بد سرپرست ” اختصاص داده می شود.

 

لذا مقتضی است دستور فرمائید مطابق موازین قانونی نسبت به ارجاع پرونده ها به شعبه مذکور اقدام گردد.

 

 

اختصاص شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست»

 

اختصاص شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست»

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده